REGULAMIN SKLEPU

Niniejsze Warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do zakupów na stronie https://avantiradio.pl/ (zwanej dalej „Platformą”) oraz do umowy zawartej z

Avanti Grzegorz Jakubowski Sylwester Nogajski

z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa

REGON 012533170,

NIP 526-01-08-949,

numer BDO 000003577.

Użytkownik może kontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii 22 831-34-52 lub e-mailem sklep@avantiradio.pl Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem Platformy.

 

1. UMOWA UŻYTKOWNIKA Z NAMI

 

1.1 Aby złożyć zamówienie, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej Platformie. Każde zamówienie stanowi złożoną przez użytkownika (kupującego), ofertę kupna określonych w nim towarów (zwanych dalej „Produktem”), która podlega niniejszym Warunkom.

1.2 Umowy będą zawierane wyłącznie za pośrednictwem Platformy i po zaakceptowaniu przez użytkownika (kupującego) niniejszych Warunków. Klikając przycisk zakupu, użytkownik (kupujący), składa zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku (zwane dalej „Zamówieniem”). Po otrzymaniu Zamówienia użytkownika, wyślemy użytkownikowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany przez użytkownika adres email wraz z informacją o konieczności dokonania zapłaty. Po przetworzeniu Zamówienia oraz jego opłaceniu przez użytkownika (72 godziny od momentu złożenia Zamówienia), użytkownik otrzyma email z informacją o zaakceptowaniu Zamówienia (zwanym dalej „Akceptacją”), który będzie zawierał szczegóły dotyczące wysyłki Produktów. Przed otrzymaniem Akceptacji, użytkownik ma prawo do wycofania swojego Zamówienia.

1.3 Umowa między użytkownikiem (kupującym) i nami zostanie zawarta wyłącznie w języku polskim.

1.4 Osoby niepełnoletnie (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) nie mogą składać zamówień na niniejszej Platformie bez uprzedniej zgody opiekunów prawnych (np. rodziców).

 

 1. CENY I PŁATNOŚĆ

 

 

2.1 Każde Zamówienie musi zostać opłacone przed dostawą za pomocą metody płatności oferowanej na tej Platformie. Wszelkie zwroty będą dokonywane przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto

2.2 Dostępne formy płatności: Płatność zwykłym przelewem z banku Kupującego, płatność za pobraniem, BLIK oraz poprzez karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. W przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2.3 O ile nie stwierdzono inaczej na tej Platformie lub podczas procesu składania zamówienia, użytkownik (kupujący) ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat pobieranych przez bank, wydawcę karty lub innego dostawcę wybranej formy płatności.

2.4 Produkty zostaną wysłane dopiero po zaksięgowaniu przez nas płatności.

2.5 Nasze ceny sprzedaży są podane na Platformie i zawierają wszystkie opłaty oraz inne obciążenia stosowane przez nas przy sprzedaży, w tym podatek VAT.

2.6 O ile nie ustalono inaczej na tej Platformie i w trakcie przetwarzania Zamówienia, nasze opłaty za dostawę są wliczone w należną cenę końcową Produktów. Wszelkie opłaty lub należności, które zostaną dodane do ceny Produktu, będą widoczne dla użytkownika w trakcie składania Zamówienia i przed jego złożeniem.

2.7 Dokonanie akceptacji Warunków jest równoznaczne z żądaniem wystawienia faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106b ust. 3 i 106n ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.

2.8 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

2.9 Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar lub/i Usługę, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

 

 

3. DOSTAWA

 

3.1 Na naszej Platformie dostawy realizujemy za pomocą usług kurierskich oraz dostaw do punktu odbioru (Paczkomaty inPost). Cena podstawowej wysyłki przedmiotu o wartości do 1000 PLN brutto i wymiarach określanych w regulaminie przewoźnika jako „standardowe” wynosi:
18,00 PLN brutto kurierem inPost, 20,00 PLN brutto kurierem DPD i 14,99 PLN brutto do Paczkomatów. W zależności od wymiarów i wysokości ubezpieczenia wysyłanych produktów, ceny są ustalane indywidualnie ze sprzedającym. Wysyłka dłużycowa tj. do wymiarów 300x20x30 cm i do 30 kg kosztuje 150,00 PLN brutto przewoźnikiem Ambro Express.

3.2 Jeśli nie będziemy w stanie wysłać produktów przed upływem terminu dostawy podanego na naszej Platformie lub na potwierdzeniu Zamówienia, poinformujemy użytkownika o tym fakcie i umożliwimy rozwiązanie Umowy, w którym to przypadku wszelkie dokonane na naszą rzecz płatności zostaną zwrócone. Nie wpływa to na inne prawa użytkownika.

3.3 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na użytkownika w momencie dostarczenia Produktów na adres wskazany w Umowie.

3.4 Oferujemy dostawy międzynarodowe po uzgodnieniu ze Sprzedającym takiej  możliwości.

3.5 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie dostaw..

 

4. PRZYSŁUGUJĄCE KUPUJĄCEMU PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

4.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Okres 14 dni („Okres Odstąpienia”) jest liczony od dnia, w którym użytkownik (lub wyznaczona przez niego osoba) otrzymał Produkty, chyba że:

 • wiele Produktów zamówionych w ramach jednego zamówienia dostarczanych jest osobno — w takim przypadku okres 14 dni liczy się od dnia otrzymania przez użytkownika (lub wyznaczoną przez niego osobę) ostatniego Produktu.
 • zamówiony Produkt jest wysyłany w wielu częściach — w takim przypadku okres 14 dni liczy się od dnia otrzymania przez użytkownika (lub wyznaczoną przez niego osobę) ostatniej dostawy częściowej lub części.

4.2 Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, przesyłając oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy na adres:

FIRMA: Avanti Radiokomunikacja

ADRES: ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa

NUMER TELEFONU: 503 998 655

E-MAIL: sklep@avantiradio.pl

4.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie, wystarczy przesłać swoje oświadczenie przed upływem Okresu Odstąpienia.

4.4 Użytkownik może również skorzystać z „Wzoru formularza odstąpienia” (do pobrania na stronie avantiradio.pl), jednak użycie go nie jest konieczne.

4.5 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

5. KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA

 

5.1 W przypadku odstąpienia od Umowy bezzwłocznie zwrócimy wszystkie otrzymane od użytkownika płatności nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwroty płatności dokonywane będą za pomocą pierwotnie użytej przez użytkownika metody płatności, chyba, że strony uzgodnią inaczej..

5.2 Zwrotu Produktów należy dokonać bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od Umowy.. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli użytkownik wyśle Produkty przed upływem takiego okresu 14 dni.

5.3 Jeśli użytkownik nie będzie w stanie zwrócić Produktów do Sprzedawcy w całości lub w stanie niepogorszonym, będzie zobowiązany do zrekompensowania Sprzedawcy utraty ich wartości.

 

6. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:

 • umowy na dostawę Produktów, które nie są wytwarzane seryjnie, lecz na podstawie indywidualnego zamówienia i specyfikacji nabywcy lub też Produktów, które są w znacznym stopniu dostosowane do indywidualnych potrzeb nabywcy;
 • umowy na dostawę Produktów, które ze względu na swój charakter zostały po dostawie w sposób nierozerwalny połączony z innymi produktami;
 • umowy na dostawę Produktów nienadających się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, które zostały rozhermetyzowane po dostawie.

 

7. NASZE ZASADY GWARANCJI

 

7.1 Dobrowolnie oferujemy gwarancję na Produkty oferowane na stronie www.avantiradio.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie Gwarancji. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi w opakowaniu.

7.2 Nasz Regulamin Gwarancji uzupełnia uprawnienia przysługujące użytkownikowi (kupującemu), na mocy obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż towarów, a tym samym nie wpływa na te prawa, nie zmienia ich ani nie zastępuje.

 

8. USTAWOWE UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO ZWIĄZANE Z WADAMI PRODUKTÓW

 

8.1 Jesteśmy zobowiązani do dostarczania Produktów wolnych od wad i zgodnych z Umową.

8.2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

8.3. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

Konsument udostępnia Przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

 

8.4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1) Przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,  2) Przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową, 3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych 5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

8.5. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

8.6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

 

8.7. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu przelewu bankowego.

 

8.8. Zasady opisane w rozdziale 8 stosuje się także do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

8A UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI LUB USŁUGI CYFROWEJ

 

8a1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy o dostarczenie treści lub usługi cyforwej, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

8a2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 

8a3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne

urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

 

8a4. Jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument lub tzw. przedsiębiorcy na prawach konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsumentowi lub tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy.

 

8a5. Konsument oraz tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej o którym mowa w pkt. 8a4., jeżeli: 1) z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 2) konsument i Przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie

 

8a6. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

 

8a7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

 

8a8. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

 

8a9. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

 

8a10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadkach określonych prawem w tym zwłaszcza gdy: 1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową 3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, 5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

8a11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

 

8a12. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 6. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8a13. Zasady w rozdziale 8A stosuje się także do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

 

9. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

9.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

9.2 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku klientów niebędących konsumentami , jurysdykcje ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

9.3 W przypadku reklamacji dotyczących wykonania Umowy lub innych usług świadczonych przez nas w związku z zakupionymi Produktami prosimy o kontakt pod adresem https://avantiradio.pl/webpage/kontakt.html. Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9.4 Jako konsument użytkownik może również złożyć skargę do lokalnych krajowych organów zajmujących się internetowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich. Avanti Radiokomunikacja nie ma obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed podmiotami zajmującymi się Alternatywnym Rozstrzyganiem Sporów lub funkcjonującymi w systemie Internetowego Rozstrzygania Sporów Unii Europejskiej.

9.5 Platforma pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Sprzedający podlega następującemu organowi rozstrzygania sporów online:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, adres: ul. SIENKIEWICZA 3, 00-015 WARSZAWA, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl strona internetowa: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1.

 

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Avanti Radiokomunikacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu usług lub systemów Platformy spowodowane działaniem siły wyższej. Żadne z postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności za szkody spowodowane zawinionym działaniem Avanti Radiokomunikacja.

 

 

11. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

11.1 Administratorem danych osobowych użytkownika przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy jest Avanti Radiokomunikacja ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa

11.2 Szczegółowe informacje na temat administratora danych i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

11.3 Dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, co oznacza w szczególności: przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz przetwarzanie reklamacji i kontaktowanie się z Klientem w celu uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta o wynikach reklamacji, a także przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną, jeżeli zakupiony przez Klienta towar jest objęty gwarancją sprzedawcy.

 

12. KLAUZULA SALWATORYJNA

 

Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub Umowy jest niezgodne z prawem lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13.1 Niniejszy Regulamin obowiązuję od 3 stycznia 2023 roku.

13.2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Warunków w razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do treści Warunków, zmian będących konsekwencją zmian w infrastrukturze informatycznej Platformy, lub wprowadzania nowych usług albo funkcjonalności w ramach Platformy. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy, zostaną poinformowani o zmianie Warunków poprzez przycisk akceptujący zapisy Warunków, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez użytkownika lub, gdy będzie to możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Żadna zmiana Warunków nie wpłynie jednak na prawa ani obowiązki użytkownika lub Sprzedawcy w odniesieniu do zamówień składanych zgodnie z postanowieniami Warunków obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

13.3 W przypadku klientów będących przedsiębiorcami, wyłączone zostaje stosowanie przepisów art. 66(1) § 1-3 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 1. Sprzedawca, Avanti Grzegorz Jakubowski Sylwester Nogajski z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 910153 Warszawa (Polska) NIP 5260108949 REGON 012533170, zwany dalej „Gwarantem” udziela nabywcy produktu gwarancji na okres ……….. miesięcy [okres gwarancji określany jest przy opisach towarów]. Okres gwarancji akumulatorów wynosi 6 m-cy od daty zakupu.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od chwili wydania produktu konsumentowi lub dostarczenia przesyłki z zamówionym towarem.
 3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Polski.
 4. W celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się kupującemu, aby zapoznał się z instrukcją obsługi, zastosował się do niej i używał zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad produktu, które powstały z innych przyczyn niż tkwiące w produkcie, w szczególności spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.
 6. Gwarancją nie są objęte materiały ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji sprzętu.
 7. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, wykonywania niefachowego demontażu, napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione (tj. nieautoryzowany serwis), niewłaściwej konserwacji produktu lub jej braku.
 8. Gwarancja uprawnia w przypadku stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnych napraw nabytego produktu. Sposób naprawy produktu określa udzielający gwarancji. Gwarant może według własnego uznania zamiast dokonania naprawy wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu kwoty równej cenie sprzedaży. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
 9. Zgłoszenie usterki produktu powinno zostać złożone w formie pisemnej lub e-mailem na adres: sklep@avantiradio.pl Avanti Grzegorz Jakubowski Sylwester Nogajski ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa, oraz powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, adres, numer telefonu, model, numer seryjny produktu, numer faktury (jeśli była wystawiana) oraz opis usterki w działaniu produktu objętego gwarancją.
 10. Zwrotu wadliwego produktu należy dokonywać do siedziby Gwaranta:
  Avanti Grzegorz Jakubowski Sylwester Nogajski ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa
 11. Wady utrudniające lub uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu do Gwaranta, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 12. W przypadku utraty karty gwarancyjnej Gwarant nie wydaje duplikatu.
 13. Gwarant informuje kupującego, że administratorem danych osobowych Avanti Grzegorz Jakubowski Sylwester Nogajski ul. Zamenhofa 1 00-153 Warszawa. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją uprawnień wynikających z gwarancji oraz archiwizacji. Dane osobowe będą udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania w zgłoszeniu uniemożliwi realizację wyżej wymienionych celów. Kupujący ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
 14. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, gwarancja podlega prawu polskiemu, i będzie zgodnie z nim interpretowana.
 15. Spory jakie mogą wyniknąć z niniejszej gwarancji udzielonej podmiotowi niebędącemu konsumentem podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby gwaranta.
 16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Rękojmia

 1.             Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar ma wadę.
 2.             Jeżeli towar ma wadę, kupujący może:
 3. a)            złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. b)           żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

                               Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1.             Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2.             Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru, lub usunięcia wady
 3.             Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
 4.             Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez kupującego.